Enable file encryption

Non-multi-tenant configuration

In a non-multi-tenant configuration, navigate to Administration -> Storage -> File encryption and click "Edit configuration** to enable encryption for all data.

MiaRec License

MiaRec License

Non-multi-tenant configuration

In a multi-tenant configuration, navigate to Administration -> Storage -> File encryption, select the appropriate tenant profile, then click "Edit configuration** to enable encryption for this particular tenant.

Alternatively, you can enable encryption on tenant profile under Administration -> User Management -> Tenants.

MiaRec License